Floran då och nu

 

Den unge Fries vandrade ofta omkring i byarna i Femsjö socken. Han botaniserade och antecknade och 1810 hade den då blott 16-årige ynglingen fått ihop nog med kunskap för att sammanställa allt till en liten skrift om floran i Femsjö.

Fries hade noterat 612 vilda och 59 odlade arter. Av dessa var 482 kärlväxter. Fler botanister har följt i Elias fotspår i Femsjö, och Elias son Thore Fries inledde en artikel publicerad år 1862 i Botaniska notiser med följande: "Af alla punkter på jorden är måhända ingen i botansikt afseende så noga undersökt som Femsjö socken i Småland. Även om detta kanske nu inte längre gäller så är det ändå så att det finns mycket underlag för att studera hur floran i Femsjö har förändrats under de senaste 200 åren.

På uppdrag av Agenda21 i Hylte kommun gjorde en duktig amatörbotanist, Semir Maslo, under sommaren 2000 en uppföljande inventering i Femsjö. Då jämfördes Fries anteckningar från 1810 med vad som nu finns och vad som noterats i andra sentida inventeringar. Av de 482 arter kärlväxter som Fries noterat har 74 inte återfunnits 190 år senare. Men i gengäld har våra nutida botanister hittat 143 arter som Fries inte noterat.

 

Ett axplock av väl kända arter som Fries inte noterat är nysört, tusensköna, skelört, tibast, fingerborgsblomma, rödfibbla, åkervädd, gårdsskräppa, hästhov och kungsljus. Många av dessa arter är införda och förvildade från trädgårdar. Andra arter har gynnats av miljöförändringar under de gångna åren.

Bland de 74 arter som inte längre går att hitta, eller som i vart fall blivit ovanliga, finns flera arter som blivit sällsynta inte bara i Femsjö utan i stora delar av Sverige. En del av dessa arter har inte klarat sig när markanvändningen ändrats. Andra arter har försvunnit i och med att man infört bättre ogräsrensning i utsäde, och i och med att skötsel av gödselstackar, grustag, tomter och vägkanter ändrats.

Bland de "försvunna" arterna finns dårrepe som anses vara helt försvunnen i Sverige, gatmålla som anses vara akut hotad och klätt, renkavle och råglosta som anses vara sårbara arter.

 

Om Du vill ta del av hela inventeringen med information om alla arter så kan du läsa i "FLORA FEMSIONENSIS 1810 - 2000" som är en jämförelse av förekommande kärlväxter i Femsjö socken år 2000 med de noteringar som Elias Fries gjorde i sin Flora Femsionensis från år 1810! Den fanns tidigare på Hyltes kommuns hemsida men ligger inte längre kvar. Kontakta Hylte kommun vid intresse.

Renkavle - Alopecurus myosuroides Huds.
(Foto från Naturhistoriska Riksmuseet)

Råglosta - Bromus secalinus L.
(Foto från Naturhistoriska Riksmuseet)

 

Renkavle
Råglosta