Femsjö idag - sevärt

I ovanstående fil finns en karta över Femsjö idag.

Kyrkan och kyrkbyn
Femsjö by och dess omgivningar är av riksintresse för naturvården. Den samlade bymiljön med kyrka, skola, kyrkstallar, prästgård och övrig bebyggelse belägen i ett väl hävdat kulturlandskap är av stort värde.

Kyrkan har mycket gamla anor. Takmålningarna från 1749 är väl bevarade och bland inventarierna finns flera föremål som dateras till 1500-tal eller än äldre.

Skolan byggdes 1878. Sedan skolverksamheten lades ner har skolan renoverats med varsam hand och skolbyggnaderna inrymmer nu lokaler som nyttjas som "naturskola" för skolbarn från andra delar av Hylte kommun.

 

Hembygdsföreningens samlingar
Femsjö hembygdsförening vårdar viktiga delar av kulturarvet. Föreningen har samlingar av äldre föremål från trakten, och sköter underhållet av kyrkstallarna, hembygdsstugan "Haggården". Kontakta Krister Wahlström för visning, tel. 0345 12097.

 

Friesminnet i Femsjö
I anslutning till Femsjö prästgård finns ett litet museum, "Friesminnet", där dokumentation av Fries' arbete kan visas för allmänheten. Där finns även samlingar av föremål som på ett eller annat sätt haft anknytning till Fries.

Museet invigdes 1978 och inryms i en liten sidobyggnad till prästgården. Det har till syfte att bevara och hedra minnet av Elias Fries, som föddes i den gamla prästgården den 15 augusti 1794.

Den gamla prästgården revs 1854. Den låg på den plats där nu den stora asken står. Den vackra asken mittemot Friesminnet planterades på 1860-talet. Minnesstenen vid asken sattes upp 1932. På stenen återges namnen på fyra "friesare" som på olika sätt hade anknytning till bygden.

I Friesminnet finns dels ett rum med föremål och information om Fries, dels ett litet rum med "Lars Magnus Lavins bibliotek". I ett tredje rum finns ytterligare föremål med anknytning till bygden, bland annat en bonadsmålning av Per Svensson i Duvhult (1787-1862).

Museet är öppet söndagar kl. 14-17 under juni-augusti. Visning under andra tider kan ordnas, kontaktpersoner: Sören Bjärnborg, tel. 0371-630 49 eller Bo Tengnäs, tel. 0345-12072.

 

Gula spåret
I anslutning till byn finns tre vandringsleder; en gul, en röd och en blå. Gula spåret är en 3.5 km lång vandringsled genom naturskön miljö. När man går vandringsleden passerar man genom ett reservat som Kyrkan förbundit sig att bevara för framtiden. Från Dullaberget har man en betagande utsikt över Färgensjöarna.

 

Sjöarna
Femsjötrakten är rik på sjöar. Femmen, Slättsjön och Håknasjön är grunda och ganska näringsrika sjöar med rikt fågelliv. De tre Färgensjöarna utgör det största sjösystemet. Vid Ibro finns en fin badplats i Mellanfärgen. Stora Frillen minskades genom sänkning på 1880-talet till hälften av sin ursprungliga yta, och dess omgivningar uppvisar nu en säregen naturmiljö med uddar och öar mellan sjöytor och myrar. Lilla Frillen är en källsjö som vars fina vatten omtalades redan av Fries. Fortfarande njuter Femsjöborna av detta klara fina vatten vid badplatsen i Frillalt.

För den fiskeintresserade finns rika möjligheter. Fiskekort säljs för de flesta större vatten, och för en liten avgift kan man på vissa ställen också hyra båt.

 

Fornlämningar
För den som vill fundera över svunna tider finns flera fornlämningar värda besök. St. Sigfrids källa som ligger ca 2 km från Femsjö nära vägen mot Bygget och Halmstad är en sägenomspunnen liksidig triangelformad uthuggning i berget. I Femsjö finns i flera byar treuddar, en gravtyp från äldre järnålder. En sådan treudd finns 300 m öster om kyrkan nära Bösseberget. Man hittar den genom att vandra Gula spåret.

 

Studera geologi!
Geologin runt Femsjö är intressant. Området ligger över havets högsta nivå, men under en tid vid inlandsisens avsmältning var Färgensjöarnas utbredning betydligt större än nu. Deltabildningar vid t. ex. Hallaböke vittnar om den tiden, och Femsjötrakten är också rik på dödisgropar, rullstensåsar, ändmoräner och andra lämningar från istiden.

 

Botanisera!
Botanister har under de senaste tvåhundra åren dokumenterat floran på ett sätt som gör att det finns ett rikt vetenskapligt underlag för jämförande studier. Givetvis är Elias Fries arbete inom mykologin av grundläggande betydelse, och många svamparter har vetenskapligt beskrivits från Femsjö-trakten. Detta bidrar till Femsjö-bygdens vetenskapliga värde.

För amatörbotanisten kan Fries dagböcker som finns kopierade i Friesminnet utgöra underlag för vandringar i hans fotspår. Rika tillfällen ges till att följa florans förändringar. Semir Maslos uppföljning från år 2000,FLORA FEMSIONENSIS 1810 - 2000, ger också vägledning om florans förändringar. Den är skriven med Bo Tengnäs och utgiven 2001 av Hylte kommun under namnet Flora Femsionensis 1810-2000. En jämförelse av förekommande kärlväxter i Femsjö socken år 2000 med de noteringar som Elias Fries gjorde i sin Flora Femsionensis år 1810. Den fanns tidigare på Hyltes kommuns hemsida men ligger inte längre kvar.

Femsjö kyrka
Prästgården
sid 1
sid 2
sid 3
sid 4
Friesminnet våren 2013 Foto Gunilla Broberg
Information till medlemmarna om minnesstenen som restes 1932

Detta s.k. naturrum som står vid starten till vandringslederna är byggt enbart för att informera om Elias Fries och Femsjötrakten där han växte upp..

En av informationstavlorna som finns i naturrummet.
Minnesstenen frmför prästgården. Foto Gunilla Blomberg