Historik

 

Hur Föreningen Elias Fries Ättlingar bildades
Den 19 juni 1929 beslöt ett antal medlemmar av släkten Fries att bilda en släktförening. De som bildade föreningen var Robert, Nanna och Magnus Fries, Hjalmar, Ingrid och Gösta Fries, samt Carl-Thore Fries, Ulla von Arnold, Hilma Sterky, Ina och Gunhild Almén, Eva och Einar Lönnberg, Signe Hammarskjöld samt Sven och Kerstin Hermelin. Föreningen fick sedemera namnet "Föreningen av Elias Fries' ättlingar". Till föreningens förste ordförande valdes Robert Fries och till sekreterare Carl-Thore Fries.

 

1961: En omstart för föreningen
I september 1961 fick föreningen lite av en omstart. Ur ett handskrivet protokoll i protokollsboken läser vi:

"Den 10 september 1961 höll föreningen ett möte på Smålands nation i Uppsala. Närvarande: styrelsens ledamöter förutom Signe Hammarskjöld, jämte ett 40-tal medlemmar."

Under §3 står att läsa: "Enär protokoll ej förts vid tidigare möten och en viss osäkerhet beträffande styrelsens sammansättning uppkommit fastställdes att styrelsen utgöres av: Nils Fries, ordf., Carl-Thore Fries, sekr. Och kassaförv., Signe Hammrskjöld och Carl-Otto von Sydow samt att Carl von Sydow äger att revidera föreningens räkenskaper."

Och under §4: "Beslöts att protokoll skulle föras vid föreningens möten."

Man beslöt vidare att trycka en ny upplaga av släkttablån, och vidare fastställde man årsavgiften till 10:- för myndig medlem och 5:- för medlem i åldern 16-20 år. För medlemmar under 16 år tas ingen avgift ut.

 

Föreningsmöten för medlemmar efter 1961
Under 1960-talet hölls sedan föreningsmöten för medlemmar 1965 och 1968. Därefter har föreningsmöten hållits var tredje år. Dessa har samtidigt utgjort årsmöten. År 1994 var mötet ett 200-årsjubileum till minne av Elias Fries födelse. Vid detta möte, som hölls i Femsjö och samlade över 200 ättlingar, antogs bland annat de stadgar som gäller idag.

 


 

Framför Thore Fries lagerträd  i Botaniska trädgården i Uppsala